صفحه اصلی رستوران رازقی رشت

رستوران رازقی

razeghi restaurant

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

رستوران رازقی

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantرستوران رازقی

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

رستوران ایرانیرستوران ایرانیرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

رستوران رازقی رشت

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantرستوران رازقی رشترستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

razeghi restaurant

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantrazeghi restaurantرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

رستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

صفحه اصلی رستوران رازقی

صفحه اصلی رستوران رازقیرستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantصفحه اصلی رستوران رازقیرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.
رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantصفحه اصلی رستوران رازقی رشترستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

صفحه اصلی razeghi restaurant

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantصفحه اصلی razeghi restaurantرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

گالری تصاویر رستوران رازقی

گالری تصاویر رستوران رازقیرستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantگالری تصاویر رستوران رازقیرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

گالری تصاویر رستوران رازقی رشت

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantگالری تصلویر رستوران رازقی رشترستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

گالری تصاویر razeghi restaurant

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantگالری تصاویر razeghi restaurantرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

منوغذا رستوران رازقی

گالری تصاویر رستوران رازقیرستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantمنوغذا رستوران رازقیرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

منوغذا رستوران رازقی رشت

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantمنوغذا رستوران رازقی رشترستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

منوغذا razeghi restaurant

رستوران رازقیرستوران رازقی رشتبهترین رستوران رشتrazeghirazeghi restaurantمنوغذا razeghi restaurantرستوران مجلل رازقی برای طیف مختلف مشتریان دارای حس متمایزی است.حضور افراد مسن و میانسال با یاد آوری خاطرات نوستالژیک و جوان با حس رمانتیک خود در کنار تکنولوژی پیانو, انرژی و نشاط ویژه به محیط بخشیده است که این خصوصیات در توانایی ارائه انواع غذاهای بین المللی، ملی و محلی رستوران دیده می شود.

فرم ورود


عضو نیستید ؟


برای استفاده از امکانات سایت و دریافت کارت باشگاه مشتریان گیلانک میبایست عضو شوید

+ عضویت در گیلانک

مراحل تهیه پاستا پنه با سس آلفردو در رستوران رازقی رشت

مراحل-تهیه-پاستا-پنه-با-سس-آلفردو-در-رستوران-رازقی-رشت

بدون شک پاستا یکی از غذاهای بسیار پر طرفدار در جهان است. این غذای ایتالیایی با روش های متفاوتی طبخ می گردد و بر اساس مواد تشکیل دهنده و روش پخت دسته بندی می شود.
یکی از خوشمزه ترین پاستا ها در سطح رشت، در رستوران رازقی تهیه می گرددادامه مطلب

گزارش اختصاصی گیلانک از جشن دهمین سالروز تأسیس گروه رستورانهای رازقی

گزارش-اختصاصی-گیلانک-از-جشن-دهمین-سالروز-تأسیس-گروه-رستورانهای-رازقی

دوشنبه چهاردهم دی ماه 1394 تولد 10 سالگی گروه رستوران های رازقی بود به همین مناسبت و به پاس بزرگداشت این روز، گروه رستوران های رازقی جشنی را تدارک دیده و تخفیفاتی برای مشتریان خود در نظر گرفته بودند. منوی رستوران رازقی شامل 10 درصد تخفیف و منوی شعبات مختلف پیزریا شامل 25 درصد تخفیف می شد.ادامه مطلب

جشنواره غذا با نوای پیـانو در رازقـی

جشنواره-غذا-با-نوای-پیـانو-در-رازقـی

حتماً دیده‌اید که بعضی آدم‌ها غذا می‌خورند تا فقط سیر شوند، اما شاید شما هم مثل ما، این‌که چه غذایی را، در چه شرایطی می‌خورید، برایتان مهم باشد. اصلاً ناخودآگاه بعضی‌وقت‌ها آدم دوست دارد برود جایی غذای خوب بخورد؛ چیز خاصی هم توی ذهنش نیست، فقط دلش خواسته با غذا خوردن بهش خوش بگذرد. این‌جور مواقع بهتر است برود جایی که گزینه‌هایش برای انتخاب یک غذای خوب زیاد باشد.ادامه مطلب